پنجشنبه است.. یاد میکنیم از آنها ک

پنجشنبه است.. یاد میکنیم از آنها ک

پنجشنبه است..
یاد میکنیم از آنها که وقتشان و مکانشان ازما جداست..
یاد میکنیم از آنها که دلتنگشان میشویم...
یاد میکنیم از آنها که هنوز دوستشان داریم...امتیاز شما به این مطلب کدام است؟