خدایادر این تاسوعای حسینیدلمان

خدایادر این تاسوعای حسینیدلمان

خدایا
در این
تاسوعای حسینی
دلمان را
درجویبار رحمتت چنان
شستشو ده که
هرجانفرت هست "دوستی"
هرجا ياس هست "امید"
و هرکجا زخمى هست
درمان جایش رابگیرد
آمین يا رب العالمین


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟