بنای کار ازدواج، بر سازش دختر و پسر است

بنای کار ازدواج، بر سازش دختر و پسر است

بنای کار ازدواج، بر سازش دختر و پسر است؛
باید با هم بسازید...
این را اصل قرار بدهید، تا انشاء الله خداوند متعال
برکاتش را بر شما نازل کند .
/مقام معظم رهبری


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟