بهترين برادرانت (دوستانت)، كسى است ك

بهترين برادرانت (دوستانت)، كسى است ك

بهترين برادرانت (دوستانت)، كسى است كه با راستگويى اش تو را به راستگويى دعوت كند و با اعمال نيك خود، تو را به بهترين اعمال برانگيزد.
حضرت على عليه السلام

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص417 ، ح9535


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟