صبحت همچو گلبا نشاط و

صبحت همچو گلبا نشاط و

صبحت همچو گل

با نشاط و با طراوت


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟