شکستبخشی از زندگیاستاگر شکست نخ

شکستبخشی از زندگیاستاگر شکست نخ

شکست
بخشی از زندگی
است
اگر شکست نخورید،
نمی‌آموزید،
و اگر نیاموزید،
هرگز تغییر نخواهید کرد


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟