قدم اول آرامش : دست از قضاوت خود و

قدم اول آرامش : دست از قضاوت خود و

قدم اول آرامش :
دست از قضاوت خود و دیگران
برداریم


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟