آینده ای بساز که گذشته ات در برابر

آینده ای بساز که گذشته ات در برابر

آینده ای بساز
که گذشته ات در برابرش زانو بزند

پس مثبت باش
دوست خوب من


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟