خوشحال زندگی کردنمی تواند انتخاب

خوشحال زندگی کردنمی تواند انتخاب

خوشحال زندگی کردن
می تواند انتخاب هر روز و هرلحظه تو باشد
و همین انتخاب، کافیست
تا انگیزه ای قوی برای ادامه دادن داشته باشی!
صبح جمعتون شاد و دلپذیر!


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟