turned_inصفحه اصلی contactsمشاوره ها mode_editمقالات recent_actorsدوره های آموزشی
verified_userاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی 99
verified_userایده ها
ناراحت شدن دست ما نیستولی…نارا

ناراحت شدن دست ما نیستولی…نارا

ناراحت شدن دست ما نیست
ولی…
ناراحت ماندن دست ماست!...
پس اجازه ندهیم که رفتار و گفتار تلخ دیگران
در ما اثر کند…
و روزگارمان را تلخ کند…
«مرنج و مرنجان»

نظرسنجی

نظر شما درمورد این پست چیست؟