رعایت حجاب وخواندن نماز فرزندان


سؤال :

باسلام احتراما\" خواهشمندم راهنمایی نمایید جطور فرزندانم رابه موضوعات فوق مقید نمایم باتوجه به اینکه من خودم مقیدبه انجام فرایض دینی هستم.البته دخترم15ساله ودردبیرستان شاهد تحصیل مینمایدوحجابش بدنیست آرایش نمی کندفقط کمی موهایش نمایان است .وپسرم21ساله پوشش خوبی دارد خودش میگوید نمازمی خواند اما من ندیدم. باتشکر


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سنی که فرزندان شما هستند سن هویت یابی ست نخواهید کاری را مثل نماز یا حجاب انجام دهند ، بخواهید دیدگاه و اعتقادشان را در مورد باورهایشان توضیح دهند و اگر در توضیحاتشان نگران بی اعتقادی و کم اعتقادی شدید ، یا خودتان یا فرد مجربی کمک به اصلاح نگاه و اعتقادشان کند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت در نوجوانی