شبهه کودکی در انتخاب راه


سؤال :

حال سوالی دیگر:وقتی دختری نوجوان می بیند برخی افراد فشن و ... قرآن می خوانندصلوات می فرستند و می گویند ما هر چه از خدا بخواهیم به ما می دهد و....و در عین رفتار نادرستشان همه چیز دارند و در مقابل می بیند برخی افراد متدین چقدر سخت زندگی می کنند و آراستگی و زیبایی آنها را ندارند این شبهه برایش پیش می آید که پس کدام یک درست است؟ و با جذابیت هایی که آن گروه ایجاد می کنند و در کنار آن دم از ایمان هم می زنند قلبا به آن گروه گرایش پیدا می کند این کودک را چگونه می توان توجیه و اقناع کرد؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم باید یادش داده که بندگیی که شکل و نوع و مقدار و روشش را ،بنده تعیین می کند، که دیگر اسمش بندگی نیست !خدایی ست ! بندگی آن است که خداوند خدایی کند و بنده بندگی . ارائه نعمت ها به معنی محبوب بودن در نزد خداوند نیست . محمد(ص) محروم از نعمت های زیادی ست : داشتن پدر مادر در سالهای رشد و احتیاجش ، مال و اموال بسیار ، داشتن پسر ، شرایط راحت و بدون زحمت و .... اگر ملاک ارزشهای آدمها ،شمارش نعمت بود که جای پیامبر در آخرهای صف بندگان بود!!!!

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت در کودکی