ترس از تنهایی خوابیدن


سؤال :

با سلام ، مادر یک دختر 8 ساله هستم. مشکلی که با دخترم دارم این است که از 2 سالگی به شدت از خوابیدن به تنهایی میترسد.به طوری که از 2 سالگی تا اکنون حتما باید کنار من بخوابد. موقع خواب نگران است و از خوابیدن امتناع میکند .مرتب از من میخواهد که نخوابم و خودش هم بیدار باشد. در حدود 3 سالگی تا 6 سالگی اش به شدت ترس جدایی از من را در تمام لحظات داشت.و به سختی حتی لحظه ای از من جدا میشد. که خوشبختانه الان این جدایی در روز حل شده .(من کارمند بوده ام و اکنون به خاطر فرزندانم در منزل هستم و استعفا داده ام) متشکرم از اینکه راهنمایی بفر مایید.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم صرف نظر از مسئله فرزندتان ، کار خوبی کرده اید که به منزل آمده اید و بجای اشتغال در بیرون به مادری و نقش عظیم تربیتی آن می پردازید این تصمیم درستتان ، حفاظت همسر و زندگی تان و احساس خانواده را در همه تان بیشتر می کند پس از تصمیم تان خشنود باشید در مواقعی که فرزند ، ترس جدایی و از دست دادن و رها شدن توسط والدین را دارد ، بهترین درمان آن است که : نگذارید فرزند به سراغتان بیاید و مطالبه تان کند ، شما به سراغش بروید و از حضورتان اشباعش کنید وقتی او شما را صدا می زند و نگهمیدارد ، حتی در مواقع حضورتان هم ، ترس تمام شدن حضورتان را دارد و مسئله اش شدیدتر می شود ، ولی اگر بدون آنکه شما را بخواهد ، هستید و زیاد هستید و نزدیک هستید و سرشار هستید ، نیازی برای نگهداشتن تان ندارد و آرام می شود یک کار خیلی خوب دیگر این است که باشید و زیاد باشید ولی در مواقع بودنتان ، استقلال را یاد بدهید . مثلا بجای اینکه بگویید بیا در بغلم ، بگویید بیا بازی کنیم و بازی این باشد که او می رود جایی پنهان می شود که شما نتوانید پیدایش کنید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت در کودکی