تربیت فرزند


سؤال :

به نام خدا دخترم 5 سال دارد وبه برادر 1 ساله اش خیلی حسادت میکندو وقتی که به وسایلش نزدیک میشود او رامیزند نمیدانم چگونه رفتار کنم تا هم اسیبی به پسرم نرسد وهم حسادت دخترم که خیلی هم حساس است بیشتر نشود با تشکر


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم مسئله کودک شما تولد فرزند دوم است کودکان تا 6 سال به تولد فرزند دوم خیلی حساس اند که این حساسیت عمدتا ناشی از برخورد نامناسب والدین در توزیع توجه و تذکرشان به کودک است کودک اول باید بداند که با آمدن کودک دوم نه تنها از عاطفه والدین به او کاسته نشده که اضافه هم شده است مثلا بابا قبل از تولد برادرش اینقدر او را در آغوش نمی گرفت که الان می گیرد و به کودک توانمندی هایش را نسبت به طفل دوم یادآوری کنید . مثل اینکه تو می توانی بخوبی حرف بزنی او نمی تواند تو بلدی بدوی او نمی تواند تو می توانی به پدرت کمک کنی او نمی تواند او هنوز شیر می خورد تو غذا خوردن بخوبی می توانی تو بلدی خودت دستشویی بروی ولی او در لباسش جیش می کند و ... یکی از عللی که کودک شما به شما دستور میدهد ( که در سئوال قبلی تان آمده بود ) ناشی از ارزیابی همین ادامه عاطفه شما به اوست

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت