تربیت فرزند


سؤال :

به نام خدامن پسری یک ونیم ساله دارم که وابستگی شدیدداردحتی وقتی میبرمش بیرون بازم خیلی اذیت میکنه وبایدبقلم باشه خیلی ترسوشده بخصوص ازوقتی که رفتیم تعطیلات عیدپیش پدرمادرم وحشتناک به من چسبیده حتی کارهایی که قبلاانجام میدادهم دیگهانجام نمیده فقط به من چسبیده ونمیذاره حتی کارهای خانه روانجام بدم غذانمیخوره یکسره میگه کنارم درازبکش شیربده وتکون نخورازجمع فراریه خیلی گریه میکنه خواهش میکنم کمکم کنیدخسته شدم یک لحظه ارامش ندارم درقم زندگی میکنیم دورازپدرومادر


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم یکی از علتهای این احساس نیاز و ترس از جدایی ،‌ کمبود معاشرتها و ارتباط های اعتمادساز در اطفال است اگر در آن شهر از اقوامی که بتوانید با رفت و آمد و معاشرت با آنها ارتباطات خود را وسعت ببخشید ، حضور ندارند ،‌ل ازم است با دوستان مطمئن و امنی که معاشرت با آنها یاری بخش است و آرامش ساز است این نیاز را تامین کنید اما این نشانه در اطفال چیز خیلی پیچیده و نگران کننده ای نیست و باید با میدان دادنها و بازی هاییکه مستقل عمل کردن را ممکن می کند ،‌ کمکش کنید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تربیت