افزایش ظرفیت روانی


سؤال :

سلام؛ میشه یه کتابی در ارتباط با افزایش ظرفیت روانی معرفی کنید


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم افزایش ظرفیت روانی نیاز به تمرین دارد شما باید ضمن شناسایی موضوعاتی که شما را به واکنش وامی دارد و رنجش می دهد،‌ نسبت به مقاوم سازی خودتان با عمل کردن در جهت مقابل آن ضعف، به تمرین ظرفیت روانی اقدام کنید مثل عملیات رانندگی ست

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#پرخاشگری انفجاری