کمک کردن شوهر در کارهای خانه


سؤال :

سلام؛ شوهری دارم بسیار مهربان ولی هروقت که حرف از کمک مرد به خانم در منزل میشود سریع گارد میگیرد که هرکه وظایف خودش.مرد و کار مردانه. زن و کارهای زنانه ی خودش. اما من در حال حاضر دوروز در هفته صبح تا شب سرکار میروم. درحالی خودش در خانه ی مادرش بسیار کمک مادرش میکرد رختوابها را جمع میکرد گاهی ظروف را میشسد و از این قبیل کارها. آقای دکتر چه کنم که در کارهای خانه گاهی کمکم کند، نه این که تنبل هستم یا سختم میاید دوست دارم که گاهی بگوید خانم امشب ظروف را من میشویم یا امشب تو خسته ای من شام درست میکنم. تمام این کمک ها نه برای جسمم بلکه برای نیاز روحی ام میخواهم. یا گاهی خودش کارهای خودش را انجام بدهد مثلا اتو کشیدن لباسهایش یا شستشویی برخی لباس ریز خودش. نمیخواهم عادت کند به این که همیشه همه چیز آماده بوده بالاخره بعد چند وقت دیگر من هروز بر سر کار خواهم رفت میخواهم طوری باشد که اون زمان تو ذوقش نخورد که چرا مثل قبل پذیرایی آنچنانی ازش نمیکنم، همانطور که من بیرون از منزل کار میکنم اوهم گاهی کمک من کند، چون اوایل زندگی مشترکون هست میخواهم یه رفتار درست را عادت کند، متاسفانه مردها به کارهای غلط سریع عادت میکنند، اگر هم درخواست من معقول نیست بگوید. در زندگی دوستان دیده ام که شوهرشان در عین اینکه تا دیر وقت سرکار میروند ولی وقتی به خانه میرسند بسیار کمک همسرشان میکنند، من هم میخواهم این کلید مرد را از این جهت داشته باشم. البته اگر درست است


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم وقتی کارکردن در خانه را وظیفه مرد و انتظار خودت نشان دادی و در این مورد با او بحث کردی، از این کمک کردن فرار می کند. اما اگر لطفش نشان دادی و بیان درستی داشتی که من هیچ انتظاری ندارم و لی خیلی خوشحال می شوم و احساس لطف از طرف تو می کنم، با اشتیاق انجام میدهد. یکی از دلایلی که در خانه مادرش کار می کند همین است که آنها اینکارش را لطف میدانند نه وظیفه. ضمنا هرروز کار برای زن غلط است. به همین 2 روز در هفته بسنده کن

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تعارض و اختلاف در موضوع خاص