روابط جنسی از روی لباس و احتمال حاملگی


سؤال :

سلام، اگرزن ومرد التهای تناسلی خود راازروی لباس(مثلاهردولباس زیرپوشیده باشند) روی هم بمالندتاارضاشوند،وپس ازارضاشدن نیزبلافاصله ازهم جدانشوند،به طوریکه احتمال نفوذ منی مرددرلباس زیر زن وجودداشته باشد، ایاخطر حاملگی وجوددارد؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اگر مایع خیسی اش به سمت داخلی شورت زن نفوذ کند امکان عبور منی از منافذ ریز شورت زن وجود دارد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مسایل پیشگیری