برای شروع رابطه جنسی نمیدانیم از چه روشی شروع کنیم


سؤال :

با سلام من و شوهرم برای شروع رابطه جنسی نمیدانیم از چه روشی شروع کنیم وهمیشه سراینکه چه طور این موضوع را بیان کنیم ناراحتی پیش می آید


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم یکی از مسایل بهره بردن در روابط جنسی ، شور جنسی ست یعنی اینکه زن و شوهر بصورت بی روح و سرد و بقولی ماست گونه به بستر جنسی نروند و نسبت به این مسئله شور و هیجان نشان دهند تو هروقت نیاز داری یا نیازی را در همسرت گمان کردی با شور و وجد نیازت را عرضه کن یعنی باید به شوهر با بازی و شنگ و شوری پرید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مدیریت روش ها