بلعیدن مایع منی و ترشحات مهبلی


سؤال :

با سلام خوردن مایع منی توسط زن و همچنین خوردن ترشحات مهبلی توسط مرد آیا مشکلی دارد؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم منی نجس است و خوردن آن حرام است و اگر وارد دهان زن شود ، دهانش نجس و تطهیر کردن آن واجب است ترشحات مهبلی زن نجس نیست ولی لیسیدن و مکیدن آن ممکن است منجر به ایجاد عفونت دهانی در مرد یا عفونت مهبلی در زن شود در این رفتارها باید مراقب ایجاد انحراف در برداشت جنسی باشید یعنی اگر ارضاء شدن زن و مرد از یکدیگر متوقف به انجام این رفتارها باشد و در عملیت دخول مهبلی به ارضاء قابلی نرسند ، دچار انحراف در ذائقه جنسی می شوند با وجود آنکه هرگونه بهره جنسی مرد و زن از یکدیگر ( که موجب خسارت جسمی و روانی نشود ) مباح است و حرمتی ندارد ، اما لازم است اینگونه تمایلات به رفتار غالب جنسی نکش

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مدیریت روش ها