تردید


سؤال :

با سلام من 5 ماهه ک عقد کرده ام، جاری من با آنکه دوسال از من کوچکتر هستن و شش سال هست ک عروس خانواده همسرم هستن برای همسر بنده عشوه گری می کنند با توجه به آنکه من دختری محجب هستم اما ایشان چندان رعایت نمیکنن و با پوشش نامناسب مقابل همسرم ظاهر میشن و بعضا توجه همسرم را ب خودش جلب می کند، همسرم هم نظرات ایشان را غالبا قبول می کند و ب نظرات من ترجیح میدهند، احساس میکنم جاری من مقابل همسرم و خانواده ایشان از من بدگویی می کنند. هرچه محبت میکنم گویا به چشم همسرم نمیاد. احساس میکنم علاقه ام رو نسبت به همسرم رو از دست دادم و گاها از ایشان بدم میاد.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام اگربشه باهم برین مشاوره خوبه شاید بتونین از مادر شوهرتون کمک بگیرین دراین مورد با شوهرتون حرف زدین؟ ازش بپرسین اگه زن بیحجاب میخاد چرا باشما ازدواج کرده واگه شما بابرادرش همینطوری رفتار کنین ناراحت نمیشه؟ خدا کمکتون کنه

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها:


#تردید در علاقه