خساست


سؤال :

شش ماه هست نامزد کردم نامزدم خیلی خسیس هست بااو بمانم یا جدابشم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام یعنی چه که خسیسه چکار میکنه باید توضیح میدادین اما اینو بدونین که بعضی از مردا حساب وکتابشون درسته وبجای ولخرجی وبدخرجی واسراف کاری به فکر ساختن زندگی هستن طلاق بزرگترین اشتباه زندگیه

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها:


#خساست