دخالت دیگران


سؤال :

خواهرام دائما درباره شوهرم حرف میزنن و میگن ک اون با زنای دیگ درارتباطه.اما من ازشوهرم مطمعنم و هرلحظه ک بخوام برام دست روی قران میذاره و ب وفاداریش قسم میخوره.پدرم باعقد ما مخالف بود و منو بدون جهیزیه رهاکرد بدست شوهرم اما اون یکبارم بروم نیاورد.برای بدست اوردنم خیلی زحمت کشید.الان یکساله ازوقتی عقد کردیم از زندگیش گذشت و اومد تو شهری ک من دانشجو هستم باهم زندگیمونو شروع کردیم.بعدازچندماه عروسی گرفتیم.همچنان از شهرمون دوریم،دو شه ماه یکبار ک برای گردش ب شهرمون میریم این حرفارو درباره شوهرم میزنن.اخه کدوم مردی عروس چند ماهشو ول میکنه بره دنبال کس دیگ اونم کسی ک بااین شختیا بدستش اورده؟ اما اونا با این حرفا دارن بذر شک رو تو دلم میکارن.چیکارکنم ؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم جواب دادم

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها:


#شک و حساسیت