ازدواج مجدد.


سؤال :

سلام.چراخانومی بااینکه قبول داره مشکل ازخودش بوده وسبب شده که همسرش ازدواج مجدد کنه.باززندگی روبراخودش وبهقیه جهنم میکنه.گناه اونیکه واردزندگی ایناشده وبعدخانوم تازه یادش امده زندگی یعنی ...بازسدراه خوشبختی همسرش میشه.کسی که قراربودبره.ولی مونده .شرایط رومیدونه پ چرا.. چراکسی توهیچ کانالی دراین باره حرف نمیزنه.بخداهمه حق زندگی دارن


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدا قسمت هیچ کسی نکنه درد بزرگیه وشما که یک خانم هستین بهتر از هرکسی میتونین درک کنین ولی شاید شما باوضعیت سالمی که دارین بتونین تا حدی مدیریت کنین واون بنده خدارو هم تسکین بدین بخاطر خدا وشکر نعمت هاش سعی تونو بکنین خدا قوت بده

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها:


#ازدواج مجدد