غسل کی واجب می شود؟


سؤال :

سلام اگر زن دخول انجام دهد ولی خود ارضا نشود نیاز به غسل دارد؟ عبور آلت مرد از پرده بکارت را زن میتواند تشخیص دهد که مطمئن شود غسل بر او واجب شده؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم دخول برای مرد و زن تغسیل را واجب می کند چه لذت ببرند چه نبرند . چه مرد به انزال برسد چه نرسد ولی در غیر دخول ، وجوب غسل بسته به رسیدن به انزال برای مرد و رسیدن به ارضاء برای زن است عبور قسمت برجسته ابتدایی آلت مرد ( حشفه ) از حلقه بکارت که معمولا یک تا دو سانتیمتر پشت لب های مهبلی زن است دخول را موجب می شود بهتر است از گذاشتن آلت در دهانه مهبل اجتناب کند ولی اگر تنه آلت مرد جلوی دهانه مهبل باشد دخول نیست و اگر زن به نشانه های ارضاء نرسد غسل ندارد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مشکلات ارضاء