ایا این متن درست است ؟


سؤال :

#شوهرداری بسیاری از #زنان بر این باورند که باید بیش از حد عاطفی باشند. این گونه نباشید! میزان #وابستگی و #دلبستگی یک زن می تواند قابلیت های #شوهر ش را برای توجه نشان دادن به او تحت الشعاع قرار دهد. ببخشید. به نظر شما این عقیده درست است اگر من بیشتر به همسرم بگویم دلم برات تنگ شده. خوب نیست ؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام اینکه مردها تشنه محبت ان مسلمه واینکه محبت باید راستین باشه هم مهمه وخوبه محبت واقعی تونو ابراز کنین تا جایی که احساس میکنین اثر مثبت داره نه تا حدی که باعث دلزدگی بشه

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: