فوری


سؤال :

سلام استاد.ببخشیداینجوری مزاحم شدم.مهم است. قراراست فرداخانواده همسرم به خانه مابیایندودرموردعروسی صحبت کنند.شوهرم میگویدبایدازبابات پول بگیری باهم بریم خریدیابرات خریدعروسی نمیکنم یاجدامیشیم(ومیگه دختری که نمیتواندخانواده اش راراضی کندپس نمیواندزندگی مرادرآینده سامان دهد)ازطرفی پدرم میگویداین حرف زوری است.من میخواهم خودم هم باشم برای خرید.وتابرایت خریدهم نکند نمیشود بری خانه خودت. هیچ کدام راضی نمیشوند.من بین این دوگیرکرده ام. میترسم فرداکه به خانه مان میاینددعوابشود دوباره. من الان بایدچیکارکنم.لطفا راهنماییم کنید.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم قبلا پاسخ داده شد

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: