عروسی


سؤال :

سلام.درشرف رفتن به خانه خودمان هستیم.برای خریدعروسی به مشکل خورده ایم.همسرم میگویدیاپول ازخانواده ات میگیری وباهم به خریدمیرویم ویاطلاقت رابگیر.برای خریدهم میگویدکرایه لباس عروس وسرویس طلاوبرای خودش کت وشلوارولوازم ارایش داماد. ودرخانواده ام رسم است که خیلی بیشترازین هابرای عروس میگیرندمثل چادرولوازم ارایش ولباس سفیدمجلسی وساعت..شوهرم میخواهددقیقامساوی خرج شودوخانواده ام میگویندکجاخریدعروس بادامادبرابربوده.وخانواده ام حاضرنیستندپولشان رابه من بدهندتاباهم خریدبرویم.من برای شوهرم ازخریدمبل ومیزناهارخوری وتلویزیون هم گذشته ام وگفته ام ارزون ترین طلارابرمیدارم ولی چون فشارمالی روی همسرم هست اوانتظارداردمن برای همه چی کوتاه بیایم واین جزووظیفه من است.درنهایت هم میگویدازتورازی نیستم.ازطرفی درخانواده ماخیلی نادراست که برای عروس خریدنکنندیابدون عروسی به خانه اش برود وماتابه حال هیچ مجلسی هم نداشته ایم.من هم ارزودارم یک باربرایم خریدکندوعروسی بگیرد.اگرهم رازی شوم که عروسی نگیردبایدبه خانواده ام بگویم خودم نمیخواهم عروسی داشته باشم وتااخرعمرم داغش دردلم میماند.من انقددل بزرگی ندارم که ازهمه چیزم بگذرم واینکه میدانم هرچه قدرکوتاه بیایم دراخرهم اوازمن رازی نمیشودومیگویدوظیفه ات بوده ودیگران ازین ساده ترهم به خانه خودشان میروند.من هم ازطرف همسرم وهم خانواده ام تحت فشارم.تمام امتحان هایم رادارم میفتم.نمیدانم چیکارکنم.لطفاراهنمایی کنید


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام اکر این دعواهای مالی رو ادامه بدین زندگی خراب میشه من برداشتم اینه که وضع اقتصادی خانواده شما بهتراز شوهرتونه پیشنهاد میکنم وضع مالی شوهرتونو درک کنین واز خانوادتون بخاین کمک کنن شما به آرزوهاتون برسین وبا شوهرتون مقابله نکنن آدم مال میخاد برای بجه هاش برای توضیح بیشر میتونین زنگ بزنین 09155045498 جباریان

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: