بابچه های خواهرشوهرم که به تازگی بی پدر شده اند چه کنم


سؤال :

چندوقتی است شوهر خواهرشوهرم فوت کرده(3یا4ماه ) ودوپسر کوچک دارد،ماهم هنوز بچه نداریم،هروقت بیرون یاجایی میرویم همسرم آن پسربزرگ اورا نیز میاورد ومن به شدت ازاین مسئله آزرده خاطر هستم،یک بار هم به همسرم مختصرگفتم واوگفت توبه بچه نیز حسادت میکنی،چه کنم که همسرم چون درطول هفته هررور درکنار آنهاسن به دلیل موقعیت کاری،حداقل روزهای جمعه که تعطیل است رافقط به من اختصاص دهد وان پسررا نیزوارد زندگی خصوصی من نکند؟آیافرزندآوری من دراین موقعیت چاره خوبی است یا مثل فرار ازمشکل کوچک به مشکل بزرگتراست؟چون نمیتوانم تحمل کنم به فرزندش هم بی توجهی کند بخاطر آن بچه ها،خیلی ممنون


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام البته لازمه همسرتون وقتی اختصاصی برای شما بزاره ولی عاطفه دایی بودن خصوصا دراین موقع اثر گذاشته کمی صبرتونو بالا ببرین البته فرزند آوری هم کار اساسی هست که با موافقت همسرتون خوبه انجامش یدین ونگران نباشین

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: