دعوا


سؤال :

درمرحله رفتن به خانه خودمان هستیم و خانه هم اجاره کردیم که پدرم از شوهرم خواست که به خانه مابیایدتادرموردتاریخ باهم صحبت کنند که شوهرم باپدرم بحثشان شدوحرفای زشتی بینشان ردوبدل شد.واز آن روز خانواده ام میگویندکه به این پسربه دردزندگی نمیخوردواگرتوزنگ بزنی ماراخراب میکنی واگربین ما و شوهرت اوراانتخاب کنی دیگرازماحساب نمیبرداگرتورابه خانه خودش ببردوهرمشکلی پیش بیایدمانمیتوانیم کمکت کنیم.شوهرم هم از آنروز به من زنگ نزده وفقط روی پروفایلش عکسهایی گذاشته که یعنی من بی وفاهستم وازین حرفا.خانواده ام گفته حلالت نمکنیم اگربه اوزنگ بزنی ونظرشان این است که جداشویم البته نه فقط به خاطر همین موضوع بلکه چیزهای دیگری هم هست مثلا اووخانواده اش همیشه حق را به خودشان میدهندوهیچ وقت هم معذرت خواهی نمیکنندمثلاروزشب چله خانه ماامدندوجلوی مهمان هایمان آبروریزی کردند وبازهم گفتندشمامقصرید.خانواده ام میگویندکه اگرخانه خودت هم بروی سال دیگربرمیگردی من نمیدانم چیکار کنم لطفا راهنمایی کند


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام انشاالله مشاوره حضوری

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: