نداره


سؤال :

سلام. مدت زیادی هست که برا خواستگاری میرم ولی قسمت نمیشه. این قسمت رو چجوری بهش برسم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام چن ساله تونه چکار میکنین قسمت اونه که شماانتخاب میکنین انتخاب کردن هم براساس ملاک هست اگرمهمترین ملاک تون ظاهر زیباست که پیشنهاد میکنم بیخیال ازدواج بشین چون هردم ازین باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد اگر هم ملاکتون سیرت زیبا ست که نباید در هر خونه ای روبزنین بلکه اول خانواده مناسب رو پیدا کنین وبعد برای انتخاب برین

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: