خودشناسی


سؤال :

اینکه توی کانال میگین خودتونو بشناسین ینی چی؟؟چجوریه راه خودشناسی؟؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام خودشناسی یعنی اینکه اعتقاداتت چیه چقدر ایمان داری اخلاقت چطوریه توچه جورخانواده ای زندگی میکنی شغلت چیه آرزوهات کدومه انتظارت از همسر وزندگی آیندت چیه هدفی داری یا دنباله رو دیگرانی امیدواری یاناامید بااراده ای یا نه نیرومندی یا احساس ضعف میکنی وخلاصه تمام خصوصیاتی که داری

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: