بدون دغدغه امدن همسرم


سؤال :

سلام همسرم یک شب از هفته را میاد خونه ما ؛ من ازش خواستم اون شب بدون ماشین ؛ یا هر وسیله دیگر بیاد که بی دغدغه باشد چون بعضی وقت ها به خاطر ماشین باید برگردد چون ماشین پدرشوهرم باهاش کار داره یا باید وسیله ای را بدست خانواده اش برساند من این خواسته را از همسرم خواستم خواسته درستی انجام داد م


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام بله خواسته تون خوب بوده ولی چرا فقط یک شب دوران عقد خوبه هر شب پیش هم باشین

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: