رفتار


سؤال :

باسلام من دردوران عقدبه سرمیبرم وخیلی هم زودرنجم ونمیتوانم زبان ورفتارم کنترل کنم تاجایی که شوهرم عصبی میشودوبه من توهین میکند.سرمسائل جزیی ناراحت میشوم وزوداشکم درمی آید.به نظرشماچگونه میتوانم رفتارم رادرست کنم وحرف زدنم رادراختیاربگیرم.وجوری رفتارنکنم که شوهرم ازم دوروسردبشه.لطفاراهنماییم کنید


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا سعی کنید سکوت کنید مگر در موارد لازم حرف نزنید بعد از دو روز اختیار زبان حاصل می شود کسی که خود را محق میداند و حق را همیشه باخود میداند از همه و در همه حال می رنجد سعی کنید در شرایط مختلف سعی کنید خود را جای طرف مقابل بگذارید توقع و زود رنجی بر طرفمی شود

عکس مشاور
مشاور: مهدی یار علامی

email mahdiyar270@yahoo.com

کلید واژه ها: