نگرانی


سؤال :

باسلام.من باهمسرم الحمدالله رابطه خوبی دارم والان بیش ازیک ساله که عقدکردیم.یکی ازمشکلاتم اینه که همسرم به خاطرمسائل کاری خیلی کوچک تنهایی به منزل خاله شان میروندوباخانواده خاله خیلی صمیمی هستندبزرگترین مشکلم اینه که ایشان دخترخاله مجردی دارندکه من ازعلاقه ایشان نسبت به همسرم خبردارم وهروقت من هم آنجاباشم سعی درجلب توجه دربرابرهمسرم میکنداماخیلی وقتامن باهمسرم نیستم وهمسرم به تنهایی به منزل آنهامیروندواین موضوع من رابه شدت عصبانی میکندالبته من به همیرم این موضوع راگفتم وایشان میگویندمن نسبت به دخترخاله ام احساسی ندارم ولی گاهامن شک میکنم چون حتی وقتی من پیش همسرم هستم همسرم ایشان رابااسم کوچک صدامیزنندوبالحنی صمیمی صحبت میکنند ومیگوید ازاول بچگی اینطورصداکردم وحالاهم اینگونه عادت کردم ولی این رفتارایشان وعلاقه دخترخاله به همسرمن،مراکاملانگران میکندوفک میکنم دخترخاله ایشان که موقع دیدن همسرم دائماآرایش کرده وبه خودمیرسد کاری دستم خواهدداد واین موضوعات نگرانی مرابیشترمیکندنمیدانم همسرم راچطورقانع کنم که به آنجانرود؟ویابادخترخالش چطوررفتارکنم؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سعی کنید دوران عقد را کوتاه کنید زودتر ازدواج کنید و ارتباط با انها را کاهش دهید با همسر صحبت کنید که رفت و امد را کم کند اگر قبول نمی کند حتی فکر رفتن از ان شهر را به بهانه ازدواج پیش بکشید

عکس مشاور
مشاور: مهدی یار علامی

email mahdiyar270@yahoo.com

کلید واژه ها: