مهارت برخورد با بدگویی ها


سؤال :

سلام من در دوران عقدم با اینکه پدر ومادر م خودشون دخیل دز انتخاب همسرم بودند اما حالا هی بدگویی همسرم می کنند مثلا همسرم وسیله ای اورده بود خونه مون ولی مرتب بر می داشت می برد با اینکه میدانست خانواده ام دوست دارند حالا پدر ومادر م می گویند بد امد چر ا می برد؟ بدمون امد . چرا برات لباس نمی خرد ؟ و از این صحبت ها . من خودم همسرم دوست دارم و از نظر من اخلاقش خوب است ؟ اما واقعا ناراحت می شم از این صحبت ها در مورد همسرم ؟


جواب :

سلام زن وشوهر باید مدافع هم باشن وآبروی همو حفظ کنن حتی در مقابل پدر ومادر ی که متوجه نیستن باید کاری کنن که زن وشوهر به هم نزدیکتر وعلاقه مند تر بشن البته باید احترامشونم حفظ بشه ولی حالیشون کنین که از بد گویی درباره شوهرتون ناراحت میشین زو دتر عروسی کنین مستقل بشین تا این حرفا تموم بشه

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: