دلسردی


سؤال :

مدتی است که نسبت به همسرم دلسردشده ام.این مسئله ازنظرخودم دودلیل دارد یکی رفتارهای اوست مثلاپرتوقعی هایش.انتظارداردبرای هرعیدی خانواده من برایش چیزی بگیرند.من هم دخترم ودرامدی ندارم وبرایم سخت است که ازخانواده ام بخواهم برای شوهرم عیدی بخرید.ودیگری اینکه هیچ وقت اشتباهاتش راقبول نمیکند.همیشه هراتفاقی بیفتدمن مقصرم.ودیگری اینکه احساس میکنم من ازروی عشق ازدواج کردم ونه عقل.مادردوخانواده متفاوت بادوفرهنگ متفاوتیم.ویک دلیل دیگرخانواده اوهستند که به من توهین میکنن.میگویندتولیاقت پسرمارانداشتی.توپسرمارامفت به دست اورده ای و... من چندین بار ازراه های مختلف باهمسرم صحبت کردم امافایده ای نداردواین جزو ذات اوست وتغییرنمیکند.احساس میکنم ازدواج فقط یعنی بهره وری از زن ومن نمیخواهم کسی ازمن بهره وری کند.شوهرم باکسی که من میخواستم بااوازدواج کنم زمین تااسمان فرق میکند.دلم نمیخواهدبه خانه خودم بروم وبچه دارشوم وبچه ای راهم بچه طلاق کنم.ولی درمقابل حسی به شوهرم دارم که ندیدنش آزارم میدهد.خیلی گیج شده ام که چیکارکنم.انقدراززندگی دلسردشده ام که میگویم اگرجداشوم هم دیگرباهیچ مردی ازدواج نمیکنم.خواهش میکنم راهنماییم کنید.


جواب :

سلام این مشکلاتی که گفتین قابل حله وتو خیلی از زندگی ها وجود داره ولی لازمه که باهم برین پیش مشاور تا حل بشه اگر مشهد هستین تماس بگیرین 09155045498 جباریان

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: