شب یلدا


سؤال :

می دانید که تزیینات شب یلدا رسم است و اکثر خانواده شوهر برای عروس انجام می دهند خوب خداشکر همسرم خودش برای من انجام داد و اما پدرم به همسرم گفت چرا هزینه تزیینات کردید و اینده نگری کنید من خیلی ناراحت شدم چون رسمه و برای همه عروسا می کنند منم هم عروسم . مثل همه . شوهرم به پدرم صحبتی نکرد من دوست دار م ارزشم برای همسرم خیلی بالا باشد من توقع زیاد از حد ی که نداشتم حالا پشنهاد شما چیه


جواب :

سلام زن وشوهر شخص اول زندگی همند وبقیه درجه های بعدین اگردر اون مورد شوهرتون از برخورد پدرتون ناراحت شده خوبه که شما از طرفش عذرخواهی کنین وبه خاطر زحمتش ازش تشکر کنین البته بزرگترا آینده نگری های خودشونو دارن خوبه که هردوتون ازشون مشورت بگیرین

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: