هدیه تولد م


سؤال :

خانواده شوهرم گه اولین تولدم بود دو تا خواهر شوهرم باهم پول ویک لباس خریدند از اون روز مامان و پدرم می گویند کوتاهی کردند و بهت اهمیت ندادند من بدون توجه به این موضوع هدیه خوب برایشان با شوهرم خریدم به نظر شما انها به من اهمیت ندادند ؟


جواب :

سلام از والدین شما تعجبه که چرا بخاطر مادیات روابط شمارو مکدر میکنن کارشما خیلی خوب بوده ومیتواند برایهمه درس باشه ارزش هدیه به پولش نیست

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: