انتخاب دروس


سؤال :

من تا کنون درسی را انتخاب نکرده ام یعنی بسته اول را نگذرانده ام آیا بخاطر این موضوع نمیتوانم کاروان سفر مشهد را انتخاب کنم یا ربطی ندارد؟؟


جواب :

سلام به این ش زنگ بزنین+989151160594 آقای غلامی

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: