رابطه مقعدی


سؤال :

سلام، ما سه ماهه عقدیم ، با اینکه رابطه جنسی کاملی داریم ولی شوهرم خیلی اصرار به رابطه مقعدی داره ، اصلا میترسم دیگ کنارش بخوابم ، خودش میگه تا خودت رضایت ندی کاری نمیکنم ولی وقتی شبها به خانه ما می آید و مطمئن است از من صدایی در نمی آید کار خودش را میکند ، تابحال کامل داخل مقعدم نکرده ، وقتی می گویم خیلی برایم دردناک است می گوید دفعه اوله دخول واژنی هم درد داشت ولی بعدا خوب شد یا می گوید بخاطر من تحمل کن چون من بخاطر تو همه کاری میکنم، این رفتارش مرا خیلی ناراحت میکنه وقتی از مضرات این رابطه برایش توضیح می دهم قهر میکنه و میگه حوصله بحث کردن ندارم، دیشب ساعت 3 شب لباسهاشو پوشیده بود میگف میخوام برم! ما در جشن ازدواج دانشجویی مشهد ثبتنام کردیم و متاسفانه من در ان دوران پریود هستم با توجه به این موضوع میترسم آن موقع کار دستم بدهد. اصلا مشتاق به این سفر دیگر نیستم توروبخدا یک چیزی بگویید که بتوانم همسرم را قانع کنم این کاررا نکند.


جواب :

سلام بهش بگین اگر دچار شقاق مقعد بشم اونوقت باید برم جلو دکترا پشتمو هوا کنم تا عملم کنن توراضی میشی

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: