خرید در دوران عقد


سؤال :

سلام همسرم بهم خودش نمی گوید که بیا ببرمت خرید کنم میخواستم بدونم اینکه از ش بخواهم که بریم خرید اشکالی دارد؟


جواب :

سلام از نظر حقوقی مرددردوران عقد وظیفه مالی ندارد تا بعد ازعروسی که نفقه براو واجبه الانم اگه نظر منو بخواین هرچی خودتونو سنگینتر بگیرین بهتره وحتی اگه تعارف کرد شما مقاومت کنین مگر اینکه خودش جدی اقدام کنه

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: