دعوا


سؤال :

سلام.من7ماهی است که عقدهستم.شب چله خانواده شوهرم به همراه فامیلشان به خانه ماامدندوبرای من لباس ویک النگوویک سبدمیوه اوردند.ازابتداکه مادرشوهرم واردشدندکمی ناراحت بودند.شوهرم هم دراتاق بودند وکمرش گرفته بود.رفتم تالب تابم رادراتاق بذارم درحد3دقیقه هم دراتاق بودم واحوال شوهرم راپرسیدم.بعدکه بیرون امدم مامانم گفت مادرشوهرت گفته دخترشمابی ادبه.مهمان به خاطراومیایدواورفته دراتاق.من باخودم گفتم راست گفته کارمن اشتباه بوده.بعدظرف آوردیم تاپذیرایی کنیم وهنوزمیوه هارانیاورده بودیم.مادرشوهرم ظرف را بادستش پس زدوبعدازینکه میوه هاروگذاشتیم یکی ازمیوه هاروبرداشت وآوردروی اپن گذاشت وگفت شمابه مهمان های من بی احترامی کردیدومیوه پوسیده گذاشتید.شماپذیرایی بلدنیستید.بعدخالم گفته اگرمیوه های ماروقبول نداریدبیشترمیوه میاوردیدتابتونیم سبدشمارودوربریم.بعدش خواهرشوهرم سبدمیوه مارو وسط جمعیت میگشت تامیوه خراب پیداکنه.بعدخالم اومدتواتاق ومادرشوهرم هم تواتاق بود.خالم گفت ماازشماهمچین انتظاری نداشتیم فک میکردیم خیلی فهمیده هستید.بعداونم گفت به شماربطی نداره مابه مادرعروسمون گفتیم خلاصه بحث شد.بعدش مادرشوهرم به من گفت جداتون میکنم.وخواهرشوهرم رفته بودتوآشپزخونه ظرفامونوبرداشته بودبه همه نشون میدادمیگفت ببینیدتوایناغذامیخورن وخلاصه کلی آبروریزی کردندتوخونه ما.به من گفتن تولیاقت مارونداری واینکه خالت رو جرمیدیم وکلی حرفای زشت.بااینکه تاحالاهیچ مراسمی نداشتیم ومن هم یه موقعایی ازکارا وهدیه هاشون ناراضی بودم ولی سکوت کردم.خیلی جاهابهم بی احترامی کردن ولی من سکوت کردم.من نمیگم ماهیچ تقصیری نداشتیم ولی رفتاردرست آبروریزی جلوی خانوادمون نبودحتی بعدش حتی عذرخواهی نکردن.فقط دیروزبهم زنگ زده بیاخونمون باهات صحبت کنم من اونروزعصبی بودم که فحشت دادم.مگه هرموقع عصبی باشندبایدبه من توهین کنند؟حالابه نظرشمااین خانواده ارزش ادامه زندگی رودارن


جواب :

سلام این قانون تو زندگی خیلی کارگشاست توهر دعوایی دوتا مقصر وجود داره وبرای حلش باید دو طرف درمورد اشتباه خودشون عذر خواهی کرده وتغییررفتاربدن تا دعوا تمام بشه وتکرار نشه دوم اینکه اگه همه دنیا با هم دعوا کنن نباید اینها توزندگی زن وشوهر اثر بزاره وباعث ناراحتی واختلافشون بشه خوبه شما از طرف خانوادتون ود رمورد اشتباهتشون ازشوهرتون عذرخواهی کنین واگر خانوادتون کوتاهی کردن محترمانه بهشون تذکر بدین امیدوارباشین اگه قراره باشه مشکل حل بشه تنها راهش همینه بخاطر هیچکس با همسرتون دعوا نکنین

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: