ابراز محبت در جمع از طرف همسرم


سؤال :

من خیلی دوست دارم همسرم در جمع بهم توجه می کند مثلا دستم بگیرد ؛ یا در شوخی ها هم از من طرفداری می کند یا برام سرسفره غذا در بشقاب بگذارد ؛ یا مثلا جلوی جمع بهم نگویندشب شماهم بخیر باشد بهم بگوید شبت بخیر خانمم . ببخشید این انتظاراتم به همسرم مطرح کنم یا نه در جمع این انتظارت بالایی است ؟


جواب :

البته تو خلوت خیلی بهتره برا اینکه بقیه حسودی نکن وچشمتون نزنن وخیلی هوس نکنن

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: