محل زندگی


سؤال :

ببخشید از نظر شما محل مسکن کجا باشد بهتر شد ؟ نزدیک خانواده هامون ؛ یا با فاصله نسبتا دور از خانواده هامون؟


جواب :

سلام به هم نزدیک باشین ولی استقلالتونو حفظ کنین یعنی جای خونه خیلی مهم نیست اینکه باهم قاطی نشین و دخالت توزندگی تون نباشه مهمه تا احترام باقی بمونه

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: