سخت گیری خانواده


سؤال :

سلام: من چند ماهی میشه ک عقد کردم اما خانوادم خیلی سخت گیری میکنن .سخت گیریشون به حدیه که من اجازه ندارم تو خونمون باشوهرم برم تو یه اتاق حرف بزنم وقتی که درهم باز باشه.خونه پدر شوهرمم تو این شهر نیست فقط شوهرم بخاطر کارش اینجاست و بازم یبار اجازه نداشتم که برم خونش حتی براش یه ناهار درست کنم.وقتی شوهرم میخواد بیاد خونمون حتی به لباس پوشیدنم هم گیر میدن ک چی بپوشم.شما میگین در عوض اینهمه سخت گیری من باید چیکار کنم؟با اینکه شرعا و قانونن زن این آقا محسوب میشم اجازه ندارم یه لحظه باهاش راحت حرف بزنم دوسه بار با شوهرم بحثم شده همش به خاطر این موضوع بوده


جواب :

سلام پدرومادرشماخیلی اشتباه میکنن ویکی باید حالیشون کنه که این دوران باید شیرینترین دوره زندگی زوج جوان باشه ومیتونن 24 ساعته باهم خلوت کنن البته نگفتین که خونه تون خلوته یا خواهر برادر دارین به هر حال اگه توخونه نمیشه باید برین بیرون خصوصا که گفتین خونه داره لباسای خوبتونم ببرین واگه بخاطر بیرون رفتنم ناراحت میشن عیبی نداره چون مانع حلال الهی میشن شما باید کم کم به بهانه های مختلف برین پیش همسرتون از این مهمتر اینکه هر چه زودتر عروسی کنین تا از دستشون خلاص بشین وگرنه تا آخر عمرشون میخان که پیششون بمونین

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: