احساسی بودن


سؤال :

دردوران عقدهستم.شوهرم بسیاراحساسی است.کارش به گونه ایست که24ساعت سرکارو48ساعت بیکاراست.دوست داردتمام این 48ساعت رامن پیش اوباشم.اماخانه مانمیاید وفقط من بایدبه خانه آنهابروم.هرچه قدربه اومیگویم که خوب نیست من اینقدر خونه شماباشم میگه تومن رودوست نداری وازازدواجت پشیمون شدی.الان هم به خاطراینکه هردوشب تعطیلیش راپیش اونبودم بامن قهرکرده است.بسیاربه من وابسته است امامن میترسم خانواده شوهرم ازینکه من همش اونجاباشم اذیت بشنیاپشت سرم حرف بزنند.ازطرفی مادرم هم میگویدنبایدزیادآنجابروی.من هم کمک میخواهم یااینکه برای شوهرت بی ارزش میشوی بذاردلش برایت تنگ شود وازین حرفا.به نظرشما من بایدچیکارکنم.هرچه قدربامادرم وشوهرم صحبت میکنم نمیتونم هیچ کدام راراضی کنم.


جواب :

سلام بعد از ازدواج مهمترین شخص زندگی انسان همسره و دختر وپسر بعد از عمری به هم رسیده اند ونباید کسی مزاحم اونا بشه بله اوائل زندگی همینجوری خوبه مامانتونم خوبه شمارو به حال خودتون بزاره

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها:


#احساسی بودن