نیاز فوری به پاسخ و راهنمایی


سؤال :

S@mir@


جواب :

سلام. بچشم

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها:


#زودرنجی
#حساسیت
#عصبانیت