شوهر در اختیار خانواده


سؤال :

سلام. من سه ماهه ازدواج کردم ولی شوهرم مثل قبل دراختیارخانواده اش است به طوری که من رادرخیابان پیاده میکندتاباتاکسی یاپیاده بروم ولی خواهرش چون بهش زنگ زده میرودتااورابرساندوچون میداندکارش درست نیس دروغ میگویدکه کارواجبی دارم بایدبرم مغازه من هم ازرفتارهاش رنج میکشم چکاربایدبکنم


جواب :

سلام -1-اگر همسرتان را تحت فشار بگذارید مجبور به دروغ گفتن می شود -پس هیچگاه از او سوالاتی نپرسید که مجبور به دروغ گفتن بشه -باید به او بارها تکرار کنید وبگویید که من از دروغ متنفرم وهر گناهی را شاید ببخشم ولی دروغگویی را نمی توانم ببخشم.-چون الان در ایام عقد هستید ایشان به صورت کامل نمی تواند در اختیار شما باشد-و حد اقل مانند خود شما باید بیش از 50 درصد وقتش را برای خانواده اش بگذارد -ولی شما به این موضوع حساس نباشید واین مشکل را بعد از عروسی کم کم می توانید مدیریت وحل کنید به این نحو که استقلال زندگیتان را کم کم در مدت یک سال بعد عروسی کاملا بالا می برید . 2-بدانید که با هر مردی ازدواج می کردید 30 درصد بدی و مشکل را داشت و بدی همسر شما هم این موضوع باشد ،پس اصلا خود را ناراحت نکنید ورفتار درست در مقابل بدی همسرتان بروز دهید .

عکس مشاور
مشاور: محمد محجوری

email mahjoori@iran.ir

کلید واژه ها: