فرزند پروری


سؤال :

باسلام وادب. من وهمسرم دوسال است که زیریک سقف زندگی میکنیم ویک دختر هشت ماهه داریم. هم خودم وهم همسرم شخصیت آرام و خجالتی داریم وهمسرم بشدت جمع گریز هستند. دلم میخواهد دخترم فردی اجتماعی شود وبتواند درجمع براحتی صحبت کند.لطفا راهنماییم کنید که چطور میتوانم اینگونه تربیتش کنم؟ ضمن اینکه سعی میکنم زیاد درجمع ببرمش، آیا این کافیست؟


جواب :

سلام قبل از پاسخ سؤالتون خوبه بگم که بهترین فاصله سنی بین فرزندان حدود 3 ساله که خود این درتربیت فرزندان تأثیر زیادی دارد. بهترین کاری که برای تربیت صحیح فرزند میشه انجام داد توجه به خواسته های اوست به فرموده پیامبر بچه حکم پادشاه روداره که باید بهش بگیم چشم یکی از فواید این روش اینه که بچه روش باز میشه ودیگه کمرو نیست ودربزرگی میتونه ازحق خودش دفاع کنه ده ها فایده دیگر که در که در اینجا نمیگنجد.

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها:


#اجتماعی
#اعتمادبنفس